Projekti

Projektovanje


Mi pružamo izradu projektno tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom i naručiocima je dostavljamo u štampanoj i/ili elektronskoj formi.

Agencija HIDRO TOP izradjuje projektono-tehničku dokumentaciju koju Zakon o planiranju i izgradnji zahteva. Od izrade Idejnog rešenja (IDR) potrebnog za dobijanje Lokacijskih uslova, preko izrade Idejnog projekta (IDP), Projekta za gradjevinsku dozvolu (PGD) i Projekta za izvodjenje (PZI) sve do Projekta izvedenog objekta (PIO).

Projekti vodovoda i kanalizacije

Agencija HIDRO TOP je veoma prisutna u Šumadijskom okrugu po pitanju poznavanja opšteg stanja postojećih hidrotehničkih instalacija, planova razvoja i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sistema naročitu u Topoli i Arandjelovcu. Tako je unazad više godine naručiocima lokalne samouprave i javno komunalnih preduzeća isporučena dokumentacija vodosnabdevanja i kanalisanja javnih infrastrukturnih sistema ili isporučena dokumentacija naručiocima iz oblasti privrede i poljoprivrede.

Opširnije

Projekti protivpožarne zaštite i hidrantne mreže

Zakonom o planiranju i Pravilnikom o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara definisane su osnove i potrebe za izvodjenjem hidrantske mreže u poslovnim, javnim i proizvodnim objektima. Agencija HIDRO TOP poseduje praktična znanja i iskustva u ovoj oblasti i u prethidnim godinama je izradjeno na desetine projekata hidrotehničkih instalacija sa protivpožarnim hidrantskim mrežama van i unutar objekata.

Opširnije

Projekti unutrašnjih gasnih instalacija - UGI

Za potrebe izvodjenja gasnih instalacija unutar domaćinstava i ostalih objekata, prvi neophodni korak je izrada Idejnog projekta mašinskih instalacija (IDP) unutrašnjih gasnih instalacija – UGI. Za potrebe naručioca, u skladu sa izdatim uslovima Srbijagasa, izradjuju se ovi projekti na osnovu kojih se pribavlja gradjevinska dozvola koja je ujedno i drugi neophodni korak pre samog izvodjenja samih instalacija. Od skora, veoma uspešno, izradjuju se projekti UGI-a za zainteresovane naručioce u opštini Topola koja je od sredine leta 2018 priključena na sistem Srbijagasa.

Opširnije

Sudska i vansudska veštačenja

Veštačenja iz oblasti gradjevinarstva od strane stalnih sudskih veštaka upisanih u registar veštaka kod Ministarstva pravde RS Srbije, se preko Agencije HIDRO TOP uglavnom sprovode na teritiriji regiona Kragujevca u opštinama Arandjelovac, Topola, Rača. Ne retko, za potrebe Privrednog suda u Beogradu i Javnog tužilaštva u Kragujevcu, obavljaju se veštačenja i van ovog područja. Veštačenje se obavavljaju po pozivu suda u toku sudskih procesa ali i za klijente koji žele na osnovu obezbedjenja dokaza da tek započnu sudske procese. Iskustvo u ovoj oblasti od skoro jedne decenije i stotine uspešno izvršenih veštačenja, daju sigurnost u izvršenju poslova ali i garanciju da će klijenti i sudovi imati dobru uslugu.

Opširnije

Procena objekata i Procena starosti objekata

Procena objekata se uglavnom sprovodi u utvrdjivanju vrednosti objekata, kvaliteta gradnje, utvrdjivanje i obezbedjenje dokaza u pogledu stepena izvedenosti grdnje objekta ali i utvrdjivanje i Procena starosti objekata. Sagledavanje tržišnih kretanja, duži niz godina unazad izvršavaju se Procena objekata za potrebe klijenata, sudova ili nosioca javnih ovlašćenja za potrebe sprovodjenja željenih procedura. Na desetine procenjenih objekata u pogledu vrednosti, kavaliteta, stepena izvedenosti i starosti objekata, daje sigurnost u prihvatanju novih izazova u ovoj oblasti koju agencija HIDRO TOP uspešno obavlja.

Opširnije

Izvodjenje i nadzor nad radovima niskogradnje i visokogradnje

Analizom potreba klijenata koji angažuju HIDRO TOP utvrdjeno je da postoje relane i praktične potrebe za angažovanjem stručnih lica u vezi praćenja radova tokom izgradnje u pogledu angažovanja ili odgovornih izvodjača radova ili nadzora, ali i potrebe za sprovodjenje procedure tehničkih pregleda objekata za pribavljanje upotreben dozvole. Iskustvo u ovoj oblasti klijentu daje punu uslugu vodjenja gradilišne gradjhevinske dokumentacije zasnovane na praćenju dobijene projektne dokumentacije, izradu obračunskih listova gradjevninskih knjiga i obračunskih situacija, pregled i overu gradjevinskih dnevnika, pregled utrošaka materijala, praćenje dinamike radova, izrada izveštaja o napretku radova u skladu sa ugovorenim radovima i druga praktična znanja koje klijenti uglavnom zanemaruju prilikom započinjanja radova a koja su Zakonom o planiranju definisana i obavezna. Licencirani projektnati i izvodjači radova poseduju dovoljno višegodišnje isksustvo i znanje iz šire oblasti niskogradnje i visokogradnje.

Opširnije

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati