Usluge

Inženjerske usluge


Mi pružamo realizaciju ideja kroz inženjersku misao. Iskrenost, poštovanje tehničkih normi, nepristrasnost i otvorenost u poslu, odlika su svakodnevnog delovanja HIDRO TOP inženjera.

Agencija HIDRO TOP pruža širi dijapazon inženjerskih usluga. Sagledavajući realne probleme koji nas okružuju, nedostatak načina realizacije ideje, navela je grupisanje inženjera sa ciljem pružanja usluga profesionalne realizacije. Ovo za rezultat ima profesionalni način realizacije projekata na zadovoljstvo Investitora i krajnjih korisnika. Inženjerske usluge u širem smislu, predstavljaju tehničko tehnološku realizaciju od stvaraoca ideje do predaje objekata na upotrebu. Poštovanje propisa iz oblasti gradjevinartva, tehničkih normi, prethondih domaćih i inostranih iskustava, osnovni su pravci delovanja inženjera Agencije HIDRO TOP.

Projektovanje hidrotehničkih objekata

Agencija HIDRO TOP pruža usluge projektovanja hidrotehničkih objekata kao što su svi linijski sitemi vodovoda, kanalizacije, kišne kanalizacije kao i stacionarnih objekata u službi hidrotehnike. Brojni realizovani projekti vodosnabdevanja i kanalisanja, stvorili su iskustvo u ovoj oblasti. Samostalno ili u saradnji sa drugim projektantskim agencijama, izdvajaju se projekti vodovoda od raznih savremenih materijala sa pripadajućim objektima kao i projekti kanalizacije. Svi projekti uskladjeni su sa aktuelnim zakonskim propisima tako da naručioci za početnu ideju dobijaju brzu i upotrebljivu projektnu dokumentaciju u skladu sa svim tehničkim normama.

Opširnije

Projektovanje arhitektonskih objekata

Stalna potreba naručioca je projektovanje raznih objekata sa poslovnu i stambenu primenu. Projektovanje individualnih objekata kao i objekata proizvodnih hala i objekata drugih komercijalnih usluga, deo su asortimana pružanja usluga Agencije HIDRO TOP. Za ove potrebe naručioci dobijaju projektnu dokumentaciju koja je izradjena od strane vrsnih arhitekata, statičara, hidrotehničara, putara ili elektro inženjera. Svi projeti izradjuju se u skladu sa zakonom i tehničkim normama iz oblasti kojoj je projekat namenjen.

Opširnije

Projektovanje legalizacija i ozakonjenje objekata

Duži niz godina aktuelna tama ‘’legalizacije objekata’’, ponovno je aktuelna. Legalizacija kao ustaljen termin koji je bio u opticaju više od deset godina, zamenjen je terminom ‘’ozakonjenje objekata’’. Dodatno, osim samog termina, Zakonom je unešena forma jednostavnosti, smanjenih troškova kao i obaveznosti ozakonjenja objekata koji nemaju izradjene sve prethodne pravne i tehničke korake do dobijanja upotrebne dozvole.

Opširnije

Projekti unutrašnjih gasnih instalacija - UGI

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, svi novi potrošači imaju potrebu za dobijanjem gradjevinske dozvole za priključenje gasa u svoje objekte. Agencija HIDRP TOP izradjuje projekte Unutrašnjih Gasnih Instalacija (UGI) za stambene objekte, objekte kolektivnog stanovanja i poslovno proizvodne objekte u skladu sa propisima i Pravilnokom koji je odredilo JP ‘’Srbija gas’’. Tokom izrade projektne dokumentacije, zainteresovani novi potrošači mogu dobiti puni opis budućih instalacija, mogućnosti potrošnje gasa, odabir opreme kotlova i grejnih pripadajućih instalacija. Usluga obuhvata izradu proejkta UGI-a do dobijanja gradjevinske dozvole i prijave radova kao i kontakt sa distributerima opreme i instalaterima za ugradnju i povezivanje sa puštanjem u rad instalacija.

Opširnije

Veštačenje iz oblasti gradjevinarstva

Inženjeri Agencije HIDRO TOP se više godina unazad uspešno bave veštačenjima građevinskih objekata. Na desetne raznih primera koji su naručeni u svrhu sudskih ili vansudskih procesa, napravili su bogato iskustvo i poznavanje ove oblasti kao i pravila koje u ovoj sferi postoje. Za potrebe veštačenja osim dobrog inženjerskog poznavanja tematike, potreban je iskren i nepristrasan odnos prema klijentima. Veštačenja se odnose na razne probleme koji mogu nastati na načinu izgradnje objekata, načinu korišćenja objekata, raznih nepoštovanja ili nepoznavanja Zakona koji neke oblasti regulišu a koji su doveli ili mogu dovesti do sudskih procesa.

Opširnije

Procena vrednosti objekata

Usluga koju pruža Agencija HIDRO TOP je i Procena objekata. Ovo je šira oblast koja se najčešće deli na procenu vrednosti objekata i na procenu kvaliteta objekta u trenutku veštačenja. Ove usluge se osim za sudske potrebe, izradjuju i za potrebe naručilaca kojima je iz raznih razloga potrebna Procena vrednosti objekta za dalje procedure od interesa za naručioca ali i Procena zatečenog stanja objekata u trenutku veštačenja. Usluga se odnosi na Procena individualnih objekata ili poslovnih objekata.

Opširnije

Procena starosti objekata

Kroz uslugu veštačenja, vrši se Procena objekata koji su sagradjeni pre donošenja Zakona o izgradnji objekata a koji su davno sagradjeni i imaju upotrebnu vrednost i predmet su ozajenja i zahtevaju se od strane lokalnih odeljenja za urbanizam i katastra nepokretnosti.Objekti koji potpadaju pod ovu proceduru su objekti sagradjeni u seoskim sredinama pre 1961 godine i u gradskim sredinama pre 1948 godine. Ovakvi objekti ne zahtevaju proceduru klasičnog ozakonjenja već veštečenjem starosti objekta se potvrdjuje vreme izgradnje i kao takvi, uz obavezni geodetski snimak parcele – katastarsko geodetski plan, unose se u katastar nepokretnosti po proceduri koju sprovodi organ lokalne samouprave preko službe katastra nepokretnosti. Nakon ove procedure, vlasnici ovakvih starih objekata, imaju ozakonjene i ucrtane objekte koji se dalje mogu prometovati ili se ovim izbegava sprovodjenje rešenja o rušenju nezakonito sagradjenih objekata.

Opširnije

Nadzor nad izvodjenjem objekata

Za potrebe investitora koji su angažovani firmu za izvodjenje, Agencija HIDRO TOP pruža usluge Nadzora nad izvodjenjem objekata u skladu sa Zakonom. Svaka izgradnja objekta zahteva stručan pristup koju investitor ne mora da lično ima već je dovoljno da svoje interese prepusti i poveri stručnom Nadzoru. Agencija HIDRO TOP poseduje iskustva u realizaciji i nadzoru nad objektima iz oblasti hidrotehničkih objekata, objekata visokogradnje kao i putne infrastrukture - niskogradnje. Usluga se sastoji iz praćenja izvodjenja objekta sa tehničkog i adminstrativnog aspekta, praćenja toka izvodjenja radova, overa dokumentacije i ispostavljenih presečnih obračuna, sve do primopredaje radova.

Opširnije

Izvodjenje radova

Obaveza svake investicije iz oblasti izgradnje objekata je angažovanje odgovornog izvodjača radova. Agencija HIDRO TOP pruža usluge angažovanja odgovornog izvodjača za sve hidrotehničke objekte, objekte putne infrastrukture, objekte visokogradnje i elektro radove u objektima. U saradnji sa naručiocima radova, sprovode se svi oni postupci koje je Zakon o planiranju i izgradnji propisao a odnose se na celokupan tok gradnje objekta i praćenja sa tehnološko-tehničkog i administrativnog aspekta. Licencirani inženjeri pokrivaju sve vidove gradnje.

Opširnije

Tehnički pregled objakata - upotrebna dozvola

Nakon uspešnog projektovanja i pribavljanja neophodne gradilišne dokumentacije, kao i nakon izvodjenja radova, investitori su u obavezi da izvrše Tehnički prijem - pregled objekta radi pribavljanja upotrebne dozvole. Tek nakon dobijanja upotrebne dozvole, investicioni postupak je završen i objekat je uredno evidentiran u katastru nepokretnosti. Agencija HIDRO TOP uspešno vrši uslugu Tehničkog pregleda objekta bilo da je reč o faznom ili potpunom pregledu objekta – porodične zgrade, poslovne zgrade, industrijski objekti, infrastrukturni objekti i sl. Ovaj postupak podrazumeva punu tehničku saradnju sa Investitorima, izvodjačima, odeljenjima urbanizma u loklanoj samoupravi sve do momenta predaje dokumentacije preko CEOP-a radi pribavljanja upotrebne dozvole. U ovom postupku angažovani su pouzdani inženjeri koji prate prijem radova iz svojih oblasti od gradjevinskih radova, elektroenergetskih radova, termotehničkih instalacija, protivpožarnih instalacija do ostalih radova koji su primenjeni u objektima za pregled.

Opširnije

Tehničko savetovanje

Investicioni postupak u pojedinim trenucima zahteva stručna znanja i mišljenja inženjera koji imaju iskustva iz oblasti iz kojih mogu biti angažovani. HIDRO TOP pruža savete iz oblasti hidrotehnike, putne infrastrukture i visokogradnje investitorima u momentima početka investitionog postupka ili u toku gradnje. Iskustva u pogledu načina gradnje, primene materijala, angažovanja mehanizacije i ljudstva, samo su neke od pojedinosti koje u obliku saveta ili preporuka mogu biti od značaja Investitorima gde inženjeri Agencije HIDRO TOP mogu dati svoj doprinos.

Opširnije

Konsalting

U svrhu sprovodjenja odredjenih aktivnosti iz oblasti gradjevinarstva, Agencija HIDRO TOP pruža ulsuge posredovanja od ideje preko realizacije do primopredaje objekta. Konslating usluge u takvim aktivnostima su od velikog značaja gde se koriste resursi redovnog poslovanja više aktera u procesu. Iznalaženje optimalnih mogućnosti na zadovoljstvo klijenta je osnov angažovanja Agencije HIDRO TOP gde se primenjuju znanja i veštine koje naručioci radova najčešće nemaju a dovoljno su razumni da povere deo poslova stručnim i osposobljenim ljudima.

Opširnije

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati